Niezalogowany
zmień rozmiar:

herb
Drodzy Rodzice!

 

Od 6 maja 2019 r. (poniedziałek) rozpocznie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok żłobkowy 2019/2020 – przy wsparciu systemu elektronicznego.

               

Informacje o wszystkich żłobkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn będziecie mogli Państwo uzyskać na stronie internetowej http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

W naborze elektronicznym uczestniczą wyłącznie żłobki prowadzone przez Miasto Olsztyn.

 

W roku 2019/2020 do żłobków przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

               

REKRUTACJA

 

W trakcie rekrutacji możecie Państwo wybrać tylko jeden żłobek.

 

Pamiętajcie Państwo!

 

Wypełniacie wniosek – Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka na rok żłobkowy 2019/2020, w którym wpisujecie wybrany przez siebie żłobek.

Wniosek należy zanieść WYŁĄCZNIE do wybranego żłobka.

 

Niezłożenie Karty zgłoszenia w terminie, uniemożliwia uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:

·        otworzyć stronę internetową - http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ ,

·        otworzyć i wypełnić wniosek,

·        wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,

·        zanieść wniosek wraz z załącznikami do wybranego żłobka.

 

Podczas wypełnienia wniosku drogą elektroniczną, będą Państwo mogli ustawić wymyślone przez siebie hasło, dzięki któremu w powiązaniu z Peselem dziecka będziecie mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym żłobku.

 

Rodzice/opiekunowie prawni nie mający dostępu do Internetu, mogą korzystać z systemu elektronicznego naboru w wybranym żłobku.

Po dostarczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego wypełnionego zgłoszenia do placówki, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu.

 

UWAGA!!!

Wniosek wypełniony tylko w Internecie, a nie zaniesiony do żłobka nie bierze udziału w rekrutacji.

 

Ważne daty:

-od 6 maja do 31 maja 2019 r. godz. 800 – 1430 – składanie przez rodziców wniosków do żłobka,
-
od 4 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. – formalna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka,
-
11 czerwca 2019 r. o godz. 1000 – ogłoszenie wyników
- od 17 czerwca do 28 czerwca 2019 r.
godz. 800 – 1430 – podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług żłobka.

W dniu 11 czerwca 2019 r. od godz. 1000 Rodzice mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na stronie http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ za pomocą indywidualnego hasła lub osobiście w żłobku.

 

UWAGA!!!

System zostanie uruchomiony od dnia 6 maja 2019 r. Składanie wniosków do żłobków zakończy się 31 maja 2019 r.

Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę.

 

Zgodnie z § 11 statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie dzieci do żłobka są przyjmowane według następujących kryteriów:

1)      oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Olsztynie,

2)      oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się
w systemie dziennym,

3)      przynajmniej jeden z rodziców jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolną do pracy, natomiast drugi z rodziców pracuje zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczy się w systemie dziennym,

4)      rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczy się w systemie dziennym.     

5)    złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, pisemnego oświadczenia o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.).

 

W pierwszej kolejności pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci:

1)      kontynuujące pobyt w żłobku,

2)     niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana orzeczeniem o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka,

3)      dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

 

 W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług. Umowa obowiązuje przez cały rok żłobkowy. Umowę rodzice/opiekunowie prawni podpisują z dyrektorem żłobka, w terminie od 17 czerwca 2019r. do 28 czerwca 2019 r. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym żłobku.

 

W elektronicznym systemie rekrutacji biorą udział te żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn. Nie ma wśród nich żłobków prowadzonych przez inne organy. Zatem, we wniosku nie należy wpisywać żłobków, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Olsztynie.


Miasto Olsztyn w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” uruchomi w 2019 roku 40 nowych (bezpłatnych) miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Żłobku Miejskim nr 4 w Olsztynie przy ulicy Wyspiańskiego 2.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna poprzez stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W projekcie mogą wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni spełniający poniższe kryteria:

- miejscem zamieszkania przynajmniej jednego z rodziców jest Olsztyn,

-przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych powraca do pracy po urlopie macierzyńskim /rodzicielskim lub jest bezrobotne lub bierne zawodowo (np. urlop wychowawczy).

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

-rodzice/ opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnościami,

-niepełnosprawni rodzice/ opiekunowie prawni dzieci,

-rodzice/ opiekunowie prawni dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci).

Rekrutacja (przyjmowanie dokumentów) rozpocznie się 6 maja 2019 roku  przez stronę internetową:

 https://zlobki-olsztyn.nabory.pl/  

Termin składania wniosków mija 31 maja 2019 roku


UWAGA !

Rodzice/opiekunowie prawni biorący udział w naborze do Żłobka Miejskiego nr 4 w ramach projektu „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców” wypełniają kartę zgłoszenia dziecka w systemie elektronicznego naboru oraz formularz zgłoszeniowy do projektu.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce:

Informacja o naborze do Żłobka Miejskiego Nr 4 w Olsztynie w ramach Projektu ‘’Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców”.

Udział w projekcie „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców" jest bezpłatny. Beneficjenci projektu zwolnieni są także z opłat związanych z pobytem dziecka w Żłobku Miejskim Nr 4 przez okres uczestnictwa w projekcie.


Rekrutacja ID: 142; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 763;