Niezalogowany
zmień rozmiar:

herb
Drodzy Rodzice!

Od dnia 7 maja 2018r. (poniedziałek) rozpocznie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok żłobkowy 2018/2019 – przy wsparciu systemu elektronicznego.
Informacje o wszystkich żłobkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn będziecie mogli Państwo uzyskać na stronie internetowej http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ 

PODSTAWOWE INFORMACJE

W naborze elektronicznym uczestniczą wyłącznie żłobki prowadzone przez Miasto Olsztyn.
W roku 2018/2019 do żłobków przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia.
REKRUTACJA

W trakcie rekrutacji możecie Państwo wybrać tylko jeden żłobek.

Pamiętajcie Państwo!

Wypełniacie wniosek – Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka na rok żłobkowy 2018/2019, w którym wpisujecie wybrany przez siebie żłobek.
Wniosek należy zanieść WYŁĄCZNIE do wybranego żłobka. 

Niezłożenie Karty zgłoszenia w terminie, uniemożliwia uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:
otworzyć stronę internetową - http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ ,
otworzyć i wypełnić wniosek,
wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
zanieść wniosek wraz z załącznikami do wybranego żłobka.

Podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, będą Państwo mogli ustawić wymyślone przez siebie hasło, dzięki któremu w powiązaniu z Peselem dziecka będziecie mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym żłobku.

Rodzice/opiekunowie prawni nie mający dostępu do Internetu, mogą korzystać z systemu elektronicznego naboru w wybranym żłobku.
Po dostarczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego wypełnionego zgłoszenia do placówki, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu. 

UWAGA!!!
Wniosek wypełniony tylko w Internecie, a nie zaniesiony do żłobka nie bierze udziału w rekrutacji.


Ważne daty:
od 7 maja do 30 maja 2018r. godz. 8:00 – 14:30 – składanie przez rodziców wniosków do żłobka,
od 5 czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. – formalna weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka,
12 czerwiec 2018r. o godz. 10:00 – ogłoszenie wyników,
od 18 czerwiec do 29 czerwiec 2018r. godz. 8:00 – 14:30 – podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług żłobka.

W dniu 12 czerwca 2018 r. od godz. 10:00 Rodzice mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na stronie http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ za pomocą indywidualnego hasła lub osobiście w żłobku. 

UWAGA!!!
System zostanie uruchomiony od dnia 7 maja 2018r. Składanie wniosków do żłobków zakończy się w dniu 30 maja 2018r. 
Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę.

Zgodnie z § 11 statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie dzieci do żłobka są przyjmowane według następujących kryteriów:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują w Olsztynie,
2) oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w systemie dziennym,
3) przynajmniej jeden z rodziców jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolną do pracy, natomiast drugi z rodziców pracuje zawodowo 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczy się w systemie dziennym,
4) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczy się w systemie dziennym.  
W pierwszej kolejności pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci:
1) kontynuujące pobyt w żłobku,
2) niepełnosprawne, których niepełnosprawność została udokumentowana orzeczeniem 
o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze żłobka,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej). 
W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług. Umowa obowiązuje przez cały rok żłobkowy. Umowę rodzice/opiekunowie prawni podpisują z dyrektorem żłobka, 
w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.
Niepodpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca 
w danym żłobku.

W elektronicznym systemie rekrutacji biorą udział te żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn. Nie ma wśród nich żłobków prowadzonych przez inne podmioty. Zatem, we wniosku nie należy wpisywać żłobków, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Olsztynie. 

Rekrutacja ID: 137; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 679;